Opłaty

Wysokość opłat za świadczenie usług notarialnych jest określona przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 237 ze zm.). Do wynagrodzenia notariusza ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, to notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową za ten wpis i przekazuje ją na rachunek właściwego Sądu. Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Ponadto notariusz jako płatnik oblicza, pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego oraz podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.