Czynności notarialne

Kancelaria notarialna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1796 ze zm.), notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jego zadaniem jest zabezpieczenie słusznych interesów stron. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednakże czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Przed dokonaniem czynności notarialnej proponujemy skontaktować się kancelarią osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. Notariusz lub pracownicy kancelarii udzielą niezbędnych informacji dotyczących zamierzonej czynności oraz wskażą jakie dokumenty w celu dokonania czynności należy dostarczyć, a ponadto poinformują o wysokości kosztów związanych z dokonaniem czynności. Porady w zakresie usług notarialnych są bezpłatne.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez notariusza czynności prosimy o kontakt z kancelarią.